Polityka prywatności i ochrony danych osobowych serwisu matech.com.pl

I. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NIM SKONTAKTOWAĆ?

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe MATECH z siedzibą w Krakowie przy ul. Ciepłownicza 24, 31-587 Kraków. NIP 945-123-50-69

II. W JAKICH CELACH, NA JAKIEJ PODSTAWIE I PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

1. Wszystkie przetwarzane dane osobowe są udostępniane przez Państwa dobrowolnie informacje o nich nie są czerpane z jakikolwiek innych źródeł.

2. Możliwe cele przetwarzania Danych Osobowych Klientów przez Administratora to w szczególności:

 • Zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (Twoje dane osobowe są nam potrzebne do realizacji Twojego zamówienia – w szczególności potwierdzenia jego złożenia lub wysłania do Ciebie produktów, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Tobą w tej sprawie).
 • Założenia konta w sklepie (Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia Twojego Konta, abyś mógł cieszyć się z korzyści, które oferuje, np. składania zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostępu do historii zakupów).
 • Prowadzenie korespondencji, jej wysyłka i ewidencja z Klientem głównie celem udzielenia informacji lub odpowiedzi na zapytanie (Twoje dane będą niezbędne choćby w przypadku gdy odwiedzisz nasz sklep i poprosisz o przesłanie informacji odnośnie produktu).
 • Przyjmowanie, rozpatrywanie i realizacja reklamacji i zwrotów towaru.
 • Dochodzenie roszczeń przez klientów lub względem klientów.
 • W przypadku zapisania się do newslettera do realizacji jego wysyłki.
 • Wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych.
 • 3. Udostępnione nam dane osobowe nie będą ujawniane osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków wyraźnie opisanych w niniejszej Polityce, a w szczególności, gdy przepisy prawne tego wymagają lub wymaga tego ochrona naszego interesu.

  4. Dane pozyskane w związku z powyższymi celami mogą być przetwarzane do 30 dni od zgłoszenia żądania ich usunięcia, chyba, że przepisy i interesy prawne lub interesy prawne mówią inaczej ( np. dane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy lub w przypadku dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) - przez okres przedawnienia roszczeń, )

  III. KOMU MOŻEMY UDOSTĘPNIĆ PAŃSTWA DANE?

  Zakres odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Klient, zgód klienta na przetwarzanie czy przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane następującej kategorii odbiorców:

 • Dostawcom rozwiązań technicznych dla administratora niezbędnych do należytej realizacji usług na Państwa rzecz (w szczególności takim jak firmy kurierskie i spedycyjne, podmioty realizujące usługi teleinformatyczne czy firmy pośredniczące w płatnościach).
 • Dostawcom usług księgowych celem realizacji obowiązków z zakresu rachunkowości.
 • Dostawcom usług wspierających administratora w zakresie doradczym i prawnym.
 • Podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 • IV. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

  Każdemu Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i zarządzania nimi, a w szczególności:

 • Dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane),
 • Żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe).
 • Usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
 • Cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej.
 • Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • V. CZY PODANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH JEST DOBROWOLNE I JAKIE SĄ KONSEKWENCJE ICH NIEPODANIA?

  Korzystanie ze świadczeń Administratora, w tym zawarcie umowy z Administratorem w zakresie jego działalności, jest w pełni dobrowolne, jednakże jako przedsiębiorca Administrator jest zobowiązany do realizacji umowy lub prowadzenia dokumentacji w sposób określony przepisami prawa, w tym z wykorzystaniem Państwa danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych może być obowiązkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych Administrator posiada obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych, co oznacza, że w tym przypadku podanie danych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych może skutkować odmową wykonania umowy z uwagi na brak możliwości jej wykonania. Ze względów rachunkowych czy podatkowych brak podania danych może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy dokumentu księgowego na Państwa rzecz.

  VI. CZY MOJE DANE PODLEGAJĄ PROFILOWANIU?

  Administrator nie stosuje zautomatyzowanych procesów podejmowania decyzji w tym profilowania.

  VII. CZY MOJE DANE OSOBOWE MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE POZA UE?

  Z uwagi na możliwość korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność np. przez firmę Google, Dane Osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza UE, w szczególności do USA lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych. W takim przypadku zostaną podjęte odpowiednie działania celem zabezpieczenia Państwa danych osobowych.

  VII. CZY MOJE DANE MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE W INNYCH CELACH NIŻ ZOSTAŁY PRZEKAZANE?

  Dane osobowe nie podlegają przetwarzaniu innym celach niż zostały zebrane.

  VIII. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

  Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

  Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

 • Podstawą do przetwarzania Danych Osobowych jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której stroną jest Klient lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 • W zakresie w jakim partnerzy Administratora mogą mieć dostęp do przetwarzania danych osobowych – podstawą ich użycia jest wyrażona przez Klienta dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 • W przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, podstawą ich przetwarzania jest wypełnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez jego partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 • W pozostałych przypadkach

 • Dobrowolnie wyrażanych zgód (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) np. w przypadku dobrowolnego zgłoszenia chęci udziału w konkursie.
 • Gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); np. gdy Administrator rozlicza zawarte umowy sprzedaży na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych.
 • W innych niż wyżej wymienione celóe wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub stronę trzecią, w szczególności w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 • 1. POLITYKA COOKIES - Informacje ogólne.

  1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
 • Poprzez gromadzenie logów serwera www.
 • Poprzez zapisywanie logów dokumentujących procesy rejestracji usług.
 • Poprzez zapisywanie logów dokumentujących sposób korzystania z Panelu Klienta.
 • 2. Informacje w formularzach.

  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

  2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

  3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

  4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

  5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

  6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

  3. Informacja o plikach cookies.

  1. Serwis korzysta z plików cookies.

  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

  4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 • 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

  6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

  7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

  9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

  10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

  11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

  4. Logi serwera.

  1. Informacje o niektórych zrachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

  2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • Informacje o adresie IP.
 • 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

  4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

  5. Udostępnienie danych.

 • Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 • Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 • Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 • 6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

  A. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

  B. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 • Internet Explorer
 • Chrome
 • Safari
 • Firefox
 • Opera
 • Android
 • Safari (iOS)
 • Windows Phone
 • Blackberry