REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.matech.com.pl

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.matech.com.pl

Sprzedającym jest PPUH Matech Jerzy Niziołek dostępny pod adresem ul. Ciepłownicza 24, 31-587 Kraków, prowadzącym działalność gospodarczą, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonym przez Ministra Gospodarki wpisany pod numerem NIP: 945-123-50-69 oraz Regon: zwany dalej "Sprzedawcą".

$ 1 Definicje

Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną (dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz 1204 z późn. zm.).
Siedziba sprzedawcy - ul. Ciepłownicza 24, 31-587 Kraków.
Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w sklepie internetowym
Konsument - Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu internetowego w celu niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Sprzedawca  - podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
Usługa dodatkowa - usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego.
Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.matech.com.pl za pośrednictwem, którego Klient może złożyć Zamówienie.
Zamówienie - oświadczenie woli klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, zatwierdzane przez Klienta w formularzu zamówienia poprzez interaktywny przycisk oznaczony słowami "zamówienie z obowiązkiem zapłaty" lub innym równoważnym jednoznacznym sformułowaniem.

& 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.matech.com.pl.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Wszystkie towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na teren polski.
 4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.

& 3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny brutto podane na stronach internetowy www.matech.com.pl uwzględniają wszystkie należne podatki w tym VAT i są cenami podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Zamówienie jest kompletne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i poda poprawne zgodne ze stanem faktycznym dane.
 4. W przypadku podania niekompletnych lub nieprawdziwych danych, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 5. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest przesyłane przez Sprzedawcę z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres Klienta podany przez niego w Zamówieniu.
 6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy (przeważnie 1-2 dni roboczych) podany w potwierdzeniu zamówienia.

& 4 Płatności

 1. Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Klient jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy łączną cenę Zamówienia, na którą składają się ceny brutto zamawianych rzeczy i koszt ich dostawy (z wyjątkiem &4 pkt 4.) obowiązujące w Sklepie w chwili składania Zamówienia.
 2. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest dowód zakupu w postaci faktury dołączanej do dostawy lub wysłanej pocztą.
 3. Płatność za zakupione towary należy dokonać przelewem na konto bankowe sklepu.
 4. W przypadku wyboru formy dostawy "za pobraniem" płatność należy przekazać kurierowi dostarczającemu przesyłkę.

 

& 4 Wysyłka towaru

1.  Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć rzeczy będące przedmiotem tej umowy na adres wskazany w Zamówieniu, natomiast Zamawiający jest zobowiązany te rzeczy odebrać.
a) Towar dostarczany jest do Kupującego wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
b) Klient jest obciążony kosztami dostawy, podanymi  w procesie składania zamówienia z wyjątkiem sytuacji wymienionej w &4 pkt. 4.
c) Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich.
d) Istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy po wcześniejszym ustaleniu terminu.

2. Firma kurierska wnosi do mieszkania przesyłki o wadze do 30 kg. Przesyłki o wadze powyżej 30 kg dostarczane są pod wskazany adres bez usługi wniesienia.
3. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, chyba że strony ustalą inaczej.
4. Cena dostawy towarów prezentowana w sklepie obliczana jest na podstawie wagi, jednakże ze względu na specyfikę towarów, sprzedawca zastrzega sobie możliwość rekalkulacji ceny dostawy w przypadku dużych gabarytów i nieregularnych kształtów towaru o czym klient informowany jest podczas  procesu składania zamówienia. W przypadku dokonania rekalkulacji ceny dostawy:

a) Sprzedawca zobowiązany jest powiadomić o fakcie rekalkulacji Klienta i przedstawić nową cenę dostawy.

b) Klient  ma prawo zrezygnować z zamówienia, jeżeli cena transportu wnikająca z rekalkulacji jest dla niego nieakceptowalna.

5. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu towarów podczas odbioru od kuriera a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru w chwili odbioru towaru od kuriera, Klient obowiązany jest do podjęcia niezwłocznie (w ciągu 24 h od odbioru towaru) następujących czynności:

a) Sporządzenia pisemnego protokołu uszkodzenia przesyłki w obecności Kuriera lub w inny sposób przyjęty u danego Kuriera.
b) Złożenia u Kuriera reklamacji postępując zgodnie z ogólnymi warunkami przewozu obowiązującymi u danego Przewoźnika, w szczególności w odpowiedniej formie i terminie.
c) Powiadomienie sprzedawcy o zaistniałym  fakcie w formie elektronicznej.

6. W przypadku przyjęcia przez Klienta towaru bez zastrzeżeń lub niedochowania przez Kupującego aktów staranności w zakresie sprawdzenie stanu towarów, jak również braku podjęcia czynności opisanych w ust. 3 lit. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń dostarczonego towaru istniejących w chwili wydania towaru.

$ 5 Reklamacje

 1.  Sprzedawca jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia)
 2. Reklamację należy złożyć pisemnie i dostarczyć na adres Sprzedawcy, powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby i kontakt do osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest  dostarczyć do Sprzedawcy wadliwy towar wraz z dowodem zakupu.
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie jednak nie później niż w terminie do 14 dni od jej otrzymania i o rezultacie rozpatrzenia reklamacji zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji.
 5. Klient traci  powyższe uprawnienia, jeśli przed upływem 30 dni od stwierdzenia wady nie powiadomi o tym fakcie sklepi.

 

 $ 6 Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 , poz. 271 z 2000r z poz. zm.), Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru bez podania przyczyny.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje jednak w następujących wypadkach:
  a) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  b) towarów o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą tj. w szczególności jeżeli zamówienie danego towaru związane jest z podjęciem przez Sprzedawcę dodatkowych czynności handlowych nie występujących w normalnej sprzedaży („towar na specjalne zamówienie”).
  c) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 3. Odstąpienie od umowy sprzedaży następuje przez wysłanie Sprzedawcy pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie odstąpienia od umowy.
 4. Konsument odstępujący od umowy powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia szczegółowych warunków zwrotu towaru.
 5. Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę pomniejszoną o koszty transportu w terminie 14 dni od momentu przyjęcia towaru, pod warunkiem że towar będzie znajdował się w stanie niezmienionym.
 6. Koszt wysyłki pokrywa Kupujący, na nim także leży odpowiedzialność zabezpieczenia towaru do transportu.
 7. Wzór formularza odstąpienia do umowy.

Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i odesłanie go na poniższy adres:

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

PPUH MATECH


ul. Ciepłownicza 24, 31-587 KRAKÓW

biuro@matech.com.pl

 

 Twój numer klienta ___________________

Zamówienie/ nr rachunku __________________

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

Data zamówienia (*)/data odbioru (*) ______________________

Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów) ________________________________

Adres konsumenta(-ów) ________________________

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ____________

Data ______________________
_______________
(*) Niepotrzebne skreślić

$ 7 Postanowienia ogólne

1. W przypadku sporu ze Sprzedawcą, Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:

a)      zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

b)      zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu ze Sprzedawcą,

c)      uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Zamawiającym niebędącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.