REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.matech.com.pl

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.matech.com.pl

Sprzedającym jest PPUH Matech Jerzy Niziołek dostępny pod adresem ul. Ciepłownicza 24, 31-587 Kraków, prowadzącym działalność gospodarczą, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonym przez Ministra Gospodarki wpisany pod numerem NIP: 945-123-50-69 oraz Regon: 350454678 zwany dalej "Sprzedawcą".

$ 1 Definicje

Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną (dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz 1204 z późn. zm.).
Siedziba sprzedawcy - ul. Ciepłownicza 24, 31-587 Kraków.
Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w sklepie internetowym
Konsument - Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu internetowego w celu niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Sprzedawca  - podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
Usługa dodatkowa - usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego.
Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.matech.com.pl za pośrednictwem, którego Klient może złożyć Zamówienie.
Zamówienie - oświadczenie woli klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, zatwierdzane przez Klienta w formularzu zamówienia poprzez interaktywny przycisk oznaczony słowami "zamówienie z obowiązkiem zapłaty" lub innym równoważnym jednoznacznym sformułowaniem.

& 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.matech.com.pl.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Wszystkie towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na teren polski.
 4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.

 

& 3 Dane osobowe

 1. Podane  przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści danych, może zażądać poprawienia, sprostowania, przeniesienia i usunięcia moich danych osobowy. 
 5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności  zamieszczona w Sklepie.

 

 

& 4 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny brutto podane na stronach internetowy www.matech.com.pl uwzględniają wszystkie należne podatki w tym VAT i są cenami podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Zamówienie jest kompletne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i poda poprawne zgodne ze stanem faktycznym dane.
 4. W przypadku podania niekompletnych lub nieprawdziwych danych, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 5. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest przesyłane przez Sprzedawcę z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres Klienta podany przez niego w Zamówieniu.
 6. Czas rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy (przeważnie 1-2 dni roboczych) podany w potwierdzeniu zamówienia.

& 5 Płatności

 1. Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Klient jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy łączną cenę Zamówienia, na którą składają się ceny brutto zamawianych rzeczy i koszt ich dostawy (z wyjątkiem &4 pkt 4.) obowiązujące w Sklepie w chwili składania Zamówienia.
 2. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest dowód zakupu dołączanej do dostawy lub wysłanej pocztą elektroniczną.
 3. Płatność za zakupione towary należy dokonać przelewem na konto bankowe sklepu.
 4. W przypadku wyboru formy dostawy "za pobraniem" płatność należy przekazać kurierowi dostarczającemu przesyłkę.
 5. Operatorem kart płatniczych i przelewów błyskawicznych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 6. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, o ile wybrany sposób zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu. Jeżeli Klient nie dokona zapłaty w terminie - zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) - Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po upływie tego terminu sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez zachowania tych terminów.

& 6 Wysyłka towaru

1. Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć rzeczy będące przedmiotem tej umowy na adres wskazany w Zamówieniu, natomiast Zamawiający jest zobowiązany te rzeczy odebrać.
a) Towar dostarczany jest do Kupującego wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
b) Klient jest obciążony kosztami dostawy, podanymi  w procesie składania zamówienia z wyjątkiem sytuacji wymienionej w &6 pkt. 4.
c) Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub operatorów pocztowych.

d) Paczka powinna zostać dostarczana w ciągu 4 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru.

e) Istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy po wcześniejszym ustaleniu terminu.

2. Firma kurierska wnosi do mieszkania przesyłki o wadze do 30 kg. Przesyłki o wadze powyżej 30 kg dostarczane są pod wskazany adres bez usługi wniesienia.

3. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, chyba że strony ustalą inaczej.

4. Cena dostawy towarów prezentowana w sklepie obliczana jest na podstawie wagi, jednakże ze względu na specyfikę towarów, sprzedawca zastrzega sobie możliwość rekalkulacji ceny dostawy w przypadku dużych gabarytów i nieregularnych kształtów towaru o czym klient informowany jest podczas  procesu składania zamówienia. W przypadku dokonania rekalkulacji ceny dostawy:

a) Sprzedawca zobowiązany jest powiadomić o fakcie rekalkulacji Klienta i przedstawić nową cenę dostawy.

b) Klient  ma prawo zrezygnować z zamówienia, jeżeli cena transportu wnikająca z rekalkulacji jest dla niego nieakceptowalna.

5. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu towarów podczas odbioru od kuriera a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru w chwili odbioru towaru od kuriera, Klient obowiązany jest do podjęcia niezwłocznie (w ciągu 24 h od odbioru towaru) następujących czynności:

a) Sporządzenia pisemnego protokołu uszkodzenia przesyłki w obecności Kuriera lub w inny sposób przyjęty u danego Kuriera.
b) Złożenia u Kuriera reklamacji postępując zgodnie z ogólnymi warunkami przewozu obowiązującymi u danego Przewoźnika, w szczególności w odpowiedniej formie i terminie.
c) Powiadomienie sprzedawcy o zaistniałym  fakcie w formie elektronicznej.

6. W przypadku przyjęcia przez Klienta towaru bez zastrzeżeń lub niedochowania przez Kupującego aktów staranności w zakresie sprawdzenie stanu towarów, jak również braku podjęcia czynności opisanych w ust. 3 lit. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń dostarczonego towaru istniejących w chwili wydania towaru.

$ 7 Reklamacje

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia)
 2. Reklamację należy złożyć pisemnie i dostarczyć na adres Sprzedawcy, powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby i kontakt do osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest  dostarczyć do Sprzedawcy wadliwy towar wraz z dowodem zakupu.
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie jednak nie później niż w terminie do 14 dni od jej otrzymania i o rezultacie rozpatrzenia reklamacji zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji.
 5. Klient traci  powyższe uprawnienia, jeśli przed upływem 30 dni od stwierdzenia wady nie powiadomi o tym fakcie sklepi.

 

 $ 8 Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 , poz. 271 z 2000r z poz. zm.), Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru bez podania przyczyny.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje jednak w następujących wypadkach:
  a) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  b) towarów o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą tj. w szczególności jeżeli zamówienie danego towaru związane jest z podjęciem przez Sprzedawcę dodatkowych czynności handlowych nie występujących w normalnej sprzedaży („towar na specjalne zamówienie”).
  c) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 3. Odstąpienie od umowy sprzedaży następuje przez wysłanie Sprzedawcy pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie odstąpienia od umowy.
 4. Konsument odstępujący od umowy powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia szczegółowych warunków zwrotu towaru.
 5. Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę pomniejszoną o koszty transportu w terminie 14 dni od momentu przyjęcia towaru, pod warunkiem że towar będzie znajdował się w stanie niezmienionym.
 6. Koszt wysyłki pokrywa Kupujący, na nim także leży odpowiedzialność zabezpieczenia towaru do transportu.
 7. Wzór formularza odstąpienia do umowy.

Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i odesłanie go na poniższy adres:

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

PPUH MATECH


ul. Ciepłownicza 24, 31-587 KRAKÓW

biuro@matech.com.pl

 

 Twój numer klienta ___________________

Zamówienie/ nr rachunku __________________

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

Data zamówienia (*)/data odbioru (*) ______________________

Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów) ________________________________

Adres konsumenta(-ów) ________________________

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ____________

Data ______________________
_______________
(*) Niepotrzebne skreślić

$ 9 Postanowienia ogólne

1. W przypadku sporu ze Sprzedawcą, Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:

a)      zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

b)      zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu ze Sprzedawcą,

c)      uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Zamawiającym niebędącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.