Miejsce dla niepełnosprawnych - niebieska koperta

Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych - przepisy

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017r. zmieniło rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku przepisy wprowadzają nowe wymiary miejsc parkingowych jakie obowiązują przy projektowaniu miejsc postojowych. Według obowiązującego przepisu miejsce dla samochodów wykorzystywanych przez osoby niepełnosprawne powinny mieć:

  • szerokość 3.6 m i długość 5 m
  • szerokość 3.6 m i długość 6 m – w przypadku miejsc usytuowanych wzdłuż jezdni

 

Miejsce dla niepełnosprawnych – jak wykonać?

Najprostszym rozwiązaniem jest powierzenie tej czynności profesjonalistom. Jeżeli nie wiemy jak się do tego zabrać oni zrobią wszystko za nas. Nie zapomną o wybraniu odpowiedniej farby, która posiada odpowiednie aprobaty dopuszczające do stosowania na drogach. Wykorzystanie wysokociśnieniowych drogowych agregatów malarskich przyczyni się do zwiększenia żywotności i estetycznego wymalowania powierzchni. Ekipy posiadające odpowiednie doświadczenie i narzędzia osadzą odpowiednio słupki, zabetonowując je celem zakotwienia i nie zapomną o zachowaniu odpowiednich wymaganych przepisami odległości i zachowaniu minimalnych wysokości.

Znaki drogowe dla miejsca dla niepełnosprawnych

Do prawidłowego wykonania oznakowania dla miejsc dla niepełnosprawnych niezbędne jest umieszczenie zarówno znaków pionowych jak i wykonanie odpowiednich oznaczeń poziomych takich jak "niebieska koperta". Dopiero połączenie tych dwóch elementów stanowi pełne oznakowanie zgodne z aktualnym rozporządzeniem.

Ogólnie przyjęte są dwa warianty oznakowania pionowego, znak D-18a z tabliczką T-29 w przypadku zastosowania do wyznaczenia miejsca poziomego oznakowania P-20 + P24, lub zamiennie znak D-18 z tabliczką T-29 w przypadku zastosowania oznaczeń poziomych P-18 + P24.


Znak D-18a

Znak informujący o miejscu zastrzeżonym dla określonego rodzaju uprawnionych pojazdów. Umieszczona pod znakiem tabliczka informuje nas o konkretnym przeznaczeniu miejsca. Stosujemy go w celu wyeliminowania możliwości parkowania innych pojazdów niż wymienionych na tabliczce poniżej. Pozioma koperta pod znakiem, wyznacza nam miejsce, przeznaczone dla konkretnych pojazdów, a o jego dokładnym przeznaczeniu informuje tabliczka zastosowana poniżej.

Znak D-18a informujący o miejscu zastrzeżonym

 Tabliczka T-29

Zastosowana pod znakiem informującym o miejscu zastrzeżonym tabliczka T29 zawiadamia nas o miejscach przeznaczonych dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osobę niepełnosprawne mające problemy z poruszaniem się i uprawnionom zgodnie z przepisami do korzystania z takiego miejsca.

Tabliczka T-29 informująca o miejscu przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej

 

Oznakowanie poziome miejsca dla niepełnosprawnych

Oznakowanie poziome powinno być wykonane z użyciem farb drogowych posiadające odpowiednie aprobaty wydane przez IBDiM dopuszczające do ich stosowania na drogach. Zastosowanie odpowednich farb gwarantuje wysoką trwałość wykonananego oznakowania. Gwarantuje też, że wymalowana powierzchnia ma odpowiednią chropowatość, nie czyniąc nawierzchni śliską.

Znak p-20 „koperta”

Znak P-20 potocznie zwany kopertą, to znak poziomy stosowany do oznaczenia stanowiska postojowego zastrzeżonego dla określonego rodzaju pojazdów. W przypadku miejsc dla niepełnosprawnych tło koperty idąc za aktualnymi przepisami powinno mieć kolor niebieski. Na powierzchni koperty dla osób niepełnosprawnych należy obligatoryjnie umieścić symbol p-24.

niebieska koperta p-20

 

 


Znak P-18

Stosowany w celu wyznaczenia miejsc postojowych na części jezdni i chodnika oraz wydzielonych parkingach bez ustalonych konstrukcyjnie stanowisk. W przypadku wykorzystania go do oznakowania miejsc dla niepełnosprawnych obowiązkowo tło w kolorze niebieskim z naniesionym symbolem P-24

znak poziomy p-18 niebieski
Symbol P-24

Element niezbędnego oznakowania poziomego, podobnie jak tabliczka T-29 informuje nas o miejscach przeznaczonych na potrzeby osób niepełnosprawnych do łączenia ze znakiem p-20 lub p-18.

symbol niepełnosprawnego p-24

Miejsce dla niepełnosprawnych – czy koperta musi mieć kolor niebieski?

Aktualne przepisy jednoznacznie stwierdzają, że oznaczenie P-24 musi być umieszczone na nawierzchni barwy niebieskiej, niezależnie czy stosowane jest łącznie ze znakiem P-20 czy P-18. Nie ma przewidzianych żadnych wyjątków od tej reguły, dlatego też, jeżeli chcemy żeby oznakowanie było wykonane zgodnie z literą prawa nie zapominajmy o tym.

 

Oznakowanie pionowe a poziome – czy zawsze konieczne?

Przepisy dopuszczają samodzielnie usytuowanie oznakowanie poziomego bez umieszczania znaków pionowych w pewnych sytuacjach. Jednakże całkowicie wykluczają umieszczenie jedynie znaku pionowego bez odpowiedniego oznakowania poziomego.

 

Miejsce dla niepełnosprawnych – gdzie wnioskować?

W celu wyznaczenia miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej należy zwrócić Siudo organu zarządzającego danym miejscem jak, Wydział infrastruktury Dzielnicy, Gminy lub zarządu Dróg Miejskich. Należy wypełnić wniosek o wyznaczenie miejsca proponując lokalizację nie utrudniającą ruchu pozostałym pojazdom (szkic z narysowanym miejscem może być pomocny ). Wniosek składamy wraz z odpowiednim uzasadnieniem i dokumentami uprawniającymi do korzystania z miejsc dla niepełnosprawnych. W przypadku osiedli mieszkaniowych w większości przypadków wniosek taki należy złożyć do zarządcy lub spółdzielni administrującej danym terenem.