Miejsce dla niepełnosprawnych - niebieska koperta

Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych - przepisy

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017r. zmieniło rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku przepisy wprowadzają nowe wymiary miejsc parkingowych jakie obowiązują przy projektowaniu miejsc postojowych. Według obowiązującego przepisu miejsce dla samochodów wykorzystywanych przez osoby niepełnosprawne powinny mieć:

  • szerokość 3.6 m i długość 5 m
  • szerokość 3.6 m i długość 6 m – w przypadku miejsc usytuowanych wzdłuż jezdni

 

Miejsce dla niepełnosprawnych – jak wykonać?

Najprostszym rozwiązaniem jest powierzenie tej czynności profesjonalistom. Jeżeli nie wiemy jak się do tego zabrać oni zrobią wszystko za nas. Nie zapomną o wybraniu odpowiedniej farby, która posiada odpowiednie aprobaty dopuszczające do stosowania na drogach. Wykorzystanie wysokociśnieniowych drogowych agregatów malarskich przyczyni się do zwiększenia żywotności i estetycznego wymalowania powierzchni. Ekipy posiadające odpowiednie doświadczenie i narzędzia osadzą odpowiednio słupki, zabetonowując je celem zakotwienia i nie zapomną o zachowaniu odpowiednich wymaganych przepisami odległości i zachowaniu minimalnych wysokości.

Znaki drogowe dla miejsca dla niepełnosprawnych

Do prawidłowego wykonania oznakowania dla miejsc dla niepełnosprawnych niezbędne jest umieszczenie zarówno znaków pionowych jak i wykonanie odpowiednich oznaczeń poziomych takich jak "niebieska koperta". Dopiero połączenie tych dwóch elementów stanowi pełne oznakowanie zgodne z aktualnym rozporządzeniem.


Znak D-18a

Znak informujący o miejscu zastrzeżonym dla określonego rodzaju uprawnionych pojazdów. Umieszczona pod znakiem tabliczka informuje nas o konkretnym przeznaczeniu miejsca. Stpsujemy go w celu wyeliminowania możliwości parkowania innych pojazdów niż wymienionych na tabliczce poniżej.

Znak D-18a


Tabliczka T-29

Zawiadamia nas o miejscach przeznaczonych dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osobę niepełnosprawne mające problemy z poruszaniem się i uprawnionom zgodnie z przepisami do korzystania z takiego miejsca.

Tabliczka T-29

 

Oznakowanie poziome miejsca dla niepełnosprawnych

Oznakowanie poziome powinno być wykonane z użyciem farb drogowych posiadające odpowiednie aprobaty wydane przez IBDiM dopuszczające do ich stosowania na drogach. Zastosowanie odpowednich farb gwarantuje wysoką trwałość wykonananego oznakowania.

Znak p-20 „koperta”

Znak P-20 potocznie zwany kopertą, to znak poziomy stosowany do oznaczenia stanowiska postojowego zastrzeżonego dla określonego rodzaju pojazdów. W przypadku miejsc dla niepełnosprawnych tło koperty powinno mieć kolor niebieski. Dodatkowo w przypadku takiego oznakowania należy umieścić na kopercie symbol p-24.

niebieska koperta p-20

 

 


Znak P-18

Stosowany w celu wyznaczenia miejsc postojowych na części jezdni i chodnika oraz wydzielonych parkingach bez ustalonych konstrukcyjnie stanowisk. W przypadku wykorzystania go do oznakowania miejsc dla niepełnosprawnych obowiązkowo tło w kolorze niebieskim z naniesionym symbolem P-24

znak poziomy p-18 niebieski
Symbol P-24

Element niezbędnego oznakowania poziomego, podobnie jak tabliczka T-29 informuje nas o miejscach przeznaczonych na potrzeby osób niepełnosprawnych do łączenia ze znakiem p-20 lub p-18.

symbol niepełnosprawnego p-24

Miejsce dla niepełnosprawnych – czy koperta musi mieć kolor niebieski?

Aktualne przepisy jednoznacznie stwierdzają, że oznaczenie P-24 musi być umieszczone na nawierzchni barwy niebieskiej, niezależnie czy stosowane jest łącznie ze znakiem P-20 czy P-18. Nie ma przewidzianych żadnych wyjątków od tej reguły, dlatego też, jeżeli chcemy żeby oznakowanie było wykonane zgodnie z literą prawa nie zapominajmy o tym.

 

Oznakowanie pionowe a poziome – czy zawsze konieczne?

Przepisy dopuszczają samodzielnie usytuowanie oznakowanie poziomego bez umieszczania znaków pionowych w pewnych sytuacjach. Jednakże całkowicie wykluczają umieszczenie jedynie znaku pionowego bez odpowiedniego oznakowania poziomego.

 

Miejsce dla niepełnosprawnych – gdzie wnioskować?

W celu wyznaczenia miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej należy zwrócić Siudo organu zarządzającego danym miejscem jak, Wydział infrastruktury Dzielnicy, Gminy lub zarządu Dróg Miejskich. Należy wypełnić wniosek o wyznaczenie miejsca proponując lokalizację nie utrudniającą ruchu pozostałym pojazdom (szkic z narysowanym miejscem może być pomocny ). Wniosek składamy wraz z odpowiednim uzasadnieniem i dokumentami uprawniającymi do korzystania z miejsc dla niepełnosprawnych. W przypadku osiedli mieszkaniowych w większości przypadków wniosek taki należy złożyć do zarządcy lub spółdzielni administrującej danym terenem.